• کمیسیون های تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون های تخصصی

    دبیر کمیسیون : مهندس افتخاری

    ریاست کمیسیون : مهندس هادی

    دبیر کمیسیون: مهندس ...

    ریاست کمیسیون : مهندس قمیان

    دبیر کمیسیون : مهندس دوچرخه ساز

    دبیر کمیسیون : مهندس سیدزاده

    دبیر کمیسیون:مهندس رضایی

    ریاست کمیسیون : مهندس عبدل زاده حبشی

    دبیر کمیسیون : ...

    دبیر کمیسیون : مهندس یاسایی

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان