• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون افتا

    ریاست کمیسیون : مهندس قمیان

    دبیر کمیسیون : مهندس دوچرخه ساز

    برنامه جلسات
    1. چهارشنبه                    97/12/22
    2. سه شنبه                      98/02/31
    3. سه شنبه                      98/04/25          ساعت 13 الی 14
    4. سه شنبه                      98/05/22          ساعت 13 الی 14
    5. سه شنبه                      98/06/26          ساعت 13 الی 14
    6. سه شنبه                      98/07/23          ساعت 13 الی 14
    7. سه شنبه                      98/08/21          ساعت 13 الی 14
    8. سه شنبه                      98/09/19          ساعت 13 الی 14
    9. سه شنبه                      98/10/17          ساعت 13 الی 14
    10. سه شنبه                      98/11/15          ساعت 13 الی 14
    11. سه شنبه                      98/12/13         ساعت 13 الی 14
    12.  

     

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    جلسه اول ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ 14:00 تا 16:00
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان