• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون شبکه

    دبیر کمیسیون:مهندس رضایی

    برنامه جلسات
    1. سه شنبه                         98/04/25                        ساعت 12 الی 13
    2. سه شنبه                         98/05/22                        ساعت 12 الی 13
    3. سه شنبه                         98/06/26                        ساعت 12 الی 13
    4. سه شنبه                         98/07/23                        ساعت 12 الی 13
    5. سه شنبه                         98/08/21                        ساعت 12 الی 13
    6. سه شنبه                         98/09/19                        ساعت 12 الی 13
    7. سه شنبه                         98/10/17                        ساعت 12 الی 13
    8. سه شنبه                         98/11/15                        ساعت 12 الی 13
    9. سه شنبه                         98/12/13                       ساعت 12 الی 13

     

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان