• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون شبکه

    دبیر کمیسیون:مهندس رضایی

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعتکلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان