• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • اینترنت و انتقال داده ها

    کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان