•  
    اعضای شورای انتظامی

    اعضای شورای انتظامی بدوی

    ردیف

    نام عضو

    نام نماینده

    سمت در شورا

    1

     سید علی اعرج خدایی

     هیئت مدیره 

     رئیس

    2

     امیر قدسی

     هیئت مدیره

     نایب رئیس

    3

     معین مطیع قوانین

     ---

    منشی 

    4

    جعفر فرجلی عباسی

     ---

    عضو 

    5

     دکتر کاظم ماهیار

    ---

     حقوقدان

     

    اعضای شورای انتظامی تجدید نظر

    ردیف

    نام عضو

    نام نماینده

    سمت در شورا

    1

    مسعود خامکچیان

    هیئت مدیره

    عضو

    2

    فرهاد نیک نفس

    نماینده شوار

    عضو

    3

    رضا رنجبری

    نماینده شورا

    عضو

    4

     ---

    نماینده استاندار

    عضو

    5

    ---

     نماینده استاندار

    عضو

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان