• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیئت مدیره
     
    فرهاد نیک نفس

    سمت سازمانی : رئیس هیئت مدیره

    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک :farhadni@systemgroup.net
    عنوان شرکت: همکاران سیستم آذربایجان
     
    حسن اطاعت
    سمت سازمانی : نایب رئیس اول هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : etaat@pni.ir
    عنوان شرکت  : ایده های نوین پارسیان
     
     
    رضا رهبری
    سمت سازمانی : نایب رئیس دوم هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: فروشگاهی
    پست الکترونیک :thc.tab@gmail.com
    عنوان فروشگاه : کلینیک سخت افزار تبریز
     
    مجید محمدی
    سمت سازمانی : خزانه دار هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : mhr1351@gmail.com
    عنوان شرکت: شبکه پرداز آذربایجان
     
     
     
    محمدحسین قمیان  
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره ( دبیر سازمان)
    شاخه فعالیت : شرکتی
    پست الکترونیک : Ghomian@manirco.com
     عنوان شرکت : مانیر (مشاوران انفورماتیک نیرو)
     
     
     
    هادی حسین زاده
    سمت سازمانی: عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : info@haumoun.com
    عنوان شرکت : پیشگانان فناوری اطلاعات هامون
     
     
     
    حسین علی محمدی
    سمت سازمانی :عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : info@talayedaran.net
    عنوان شرکت : طلایه داران شبکه آذربایجان
     
     
     
    سهیل حیدری
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت : مشاور پایه 3
    پست الکترونیک : elso65@gmail.com
     
     
     
     
    میر غفار سید زاده
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: شرکتی
    پست الکترونیک : A.seyedzade@gmail.com
    عنوان شرکت : فردنگار آذربایجان 
     
     
    محمدحسین رنجبری
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت : شرکتی
    پست الکترونیک : mhr1351@gmail.com
    عنوان شرکت: شبکه پرداز آذربایجان
     
     
     
    نادر یاسائی
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت : شرکتی
    پست الکترونیک : info@tabeshco.ir
    عنوان شرکت : تابش رایان انرژی
     
     
     
    بابک عبدالهی 
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: فروشگاهی
    پست الکترونیک: sharabianigroup@gmail.com
    عنوان فروشگاه: گروه انفرماتیک شربیانی
     
     
     
    علی ناصری کورعباسلو
    سمت سازمانی : عضو اصلی هیئت مدیره
    شاخه فعالیت: فروشگاهی
    پست الکترونیک : nasserimahdi@yahoo.com
    عنوان فروشگاه : کانن مرکزی تبریز
     
     
     
    محمدرضا رنجبری
     سمت سازمانی:بازرس اصلی
     پست الکترونیک:farazco@gmail.com
     عنوان شرکت: فرار رایانه آذر
     
     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان