•  
    اساسنامه
    فصل اول ـ کلیات
     ماده 1)
     در اجرای ماده (12) قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در آن، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، نظام صنفی رایانه‌ای توسط اعضای صنف یاد شده به وجود می‌آید.
     ماده 2)
     نام نظام "نظام صنفی رایانه‌ای استان آذربایجان شرقی می‌باشد که از این پس "نظام صنفی" نامیده می‌شود.
     تبصره 1: هیچ‌گونه فعالیت سیاسی تحت نام "نظام صنفی" مجاز نیست.
     ماده 3)
     مرکز اصلی و حوزه فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای استان، آذربایجان شرقی می‌باشد.
     تبصره 1: هر زمان که ایجاب نماید، هیات‌مدیره می‌تواند اقامتگاه قانونی نظام صنفی را تعیین و مراتب را در روزنامه کثیرالانتشار منتشر نماید.
     تبصره 2: هیات‌مدیره می‌تواند در صورت صلاحدید و با تأیید شورای مرکزی نظام صنفی، در هر یک از شهرهای استان دفتر نمایندگی دایر نماید.
     تبصره 3: در صورتی که در هر یک از استان‌های همجوار نظام صنفی تشکیل نشده باشد، با تأیید شورای مرکزی سازمان نظام صنفی، نزدیک‌ترین نظام صنفی می‌تواند امور مربوط به استان‌های همجوار را سرپرستی و اداره نماید.
     ماده 4)
     عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالین صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌های مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفندماه 1382خواهند بود.
     شاخه‌های نظام صنفی عبارتند از:
     الف- شرکتها:
     ب- فروشگاه‌ها:
     ج- شاخه مشاوران:
     ماده 5)در هر مورد که در این اساسنامه اصطلاحات مندرج در این ماده به کار برده شود، معانی و مفاهیم زیر را خواهد داشت:
     5-1- "نظام صنفی رایانه‌ای": مجموعه قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم‌بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس نظام صنفی رایانه‌ای خوانده می‌شود.
     5-2- "فرد صنفی": شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد.
     5-3- "واحد صنفی": هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود.
     5-4- "عضو صنف": دانش آموختگان رشته‌های رایانه، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی سازمان نظام برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت سازمان نظام درمی‌آید.
     5-5- "هیات عمومی": مجمعی است که به منظور هماهنگی در امور نظام‌ صنفی استان‌ها از کلیه اعضای هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای استان‌های کشور تشکیل می‌شود.
     5-6- "شورای مرکزی": شورایی است که با رأی نمایندگان هیات عمومی صنف تشکیل و مسئول اداره امور کلان نظام صنفی رایانه‌ای کشور می‌باشد.
     5-7- "رئیس سازمان": بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان بوده و با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به عهده دارد.
     5-8- "نماینده": شخصی است حقیقی از سهامداران و یا اعضای هیات‌مدیره که توسط "عضو حقوقی" به عنوان "نماینده" به " نظام صنفی " معرفی شده باشد.
     فصل دوم ـ ارکان " نظام صنفی رایانه‌ای استانی
     ماده 6) ارکان " نظام صنفی " عبارتست از:
     1- مجمع عمومی، 2- هیات‌مدیره، 3- بازرس 4- شورای انتظامی
     ماده 7) مجمع عمومی:
     مجمع عمومی نظام صنفی هر استان از اعضا و یا نمایندگان آنان که دارای حق رأی می‌باشند، تشکیل می‌گردد. حضور نمایندگان رسمی سازمان‌های دولتی و نهادهای ملی در جلسات مجمع عمومی بلامانع است ولی حق رأی نخواهند داشت.
     تبصره 1: دارندگان حق رأی در مجامع عبارتند از: نمایندگان اعضای حقوقی، اعضای حقیقی دارای پروانه کسب و اعضای حقیقی که دارای رتبه مشاوره باشند.
     تبصره 2: تعداد حق رأی اعضای حقوقی مطابق دستورالعملی خواهد بود که از سوی شورای مرکزی تهیه و به تصویب هیات عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواهد رسید.
     تبصره 3: کلیه اعضای حقیقی که عضو صنف شناخته و دارای کارت عضویت می‌باشند، می‌توانند منحصراً در رأی‌گیری مربوط به انتخاب مشاوران در هیات‌مدیره شرکت نمایند.
     ماده 8): مجمع عمومی بر دو نوع است: مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده.
     مجمع عمومی عادی می‌تواند بر حسب ضرورت به طور فوق‌العاده نیز تشکیل گردد.
     8-1- مجمع عمومی عادی در پاییز هر سال و مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و مجمع عمومی فوق‌العاده در مواقع لزوم تشکیل می‌شوند. مجمع انتخاب کننده هیات‌مدیره و بازرس " نظام صنفی " باید حداقل دو ماه قبل از پایان مدت تصدی آنان تشکیل شود.
     8-2- دعوت‌نامه حضور در مجامع عمومی و دستورجلسه باید حداقل پانزده و حداکثر چهل روز قبل از تشکیل جلسه از طرف هیات‌مدیره یا بازرس در روزنامه کثیرالانتشار منتشر گردد.
     8-3- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی هر استان به شرح زیر است:
     8-3-1- انتخاب اعضای هیات‌مدیره و بازرس
     8-3-2- تصویب خط مشی‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی سازمان نظام
     8-3-3- بررسی و تصویب پیشنهادهای هیات‌مدیره
     8-3-4- تعیین میزان ورودیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی
     8-3-5- عزل هیات‌مدیره و بازرس
     8-3-6- بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی سازمان نظام
     8-3-7- استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیات‌مدیره درخصوص فعالیت‌های سازمان نظام
     8-3-8- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر امور که طبق قوانین، آیین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.
     8-4- حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی عادی، حضور حداقل نصف به علاوه یک تعداد اعضای دارای حق رأی "نظام صنفی" می‌باشد. هرگاه در نخستین دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع عمومی عادی ظرف حداکثر پانزده روز بعد با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و ارسال دعوت‌‌نامه برای کلیه اعضاء برای بار دوم تشکیل خواهد شد و جلسه مجمع عمومی نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای دارای حق رأی تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در مجامع عمومی عادی با اکثریت نسبی آرای حاضرین معتبر می‌باشد.
     تبصره 1: در صورت استنکاف هیات‌مدیره از دعوت مجمع عمومی، بازرس می‌تواند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام نماید.
     تبصره 2: در دوره فترت، دبیر موظف به تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده با هماهنگی شورای مرکزی صنف خواهد بود.
     8-5- مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به دعوت هیات‌مدیره "نظام صنفی" و یا بازرس و یا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم از اعضاء تشکیل می‌شود و اختیارات آن به شرح زیر است:
     8-5-1- تغییر و اصلاح مفاد اساسنامه نظام صنفی
     8-5-2- تصویب انحلال نظام صنفی؛ مصوبات مجمع عمومی فوق‌العاده پس از تصویب هیات عمومی صنف لازم‌الاجراست.
     8-6- حد نصاب برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده، حضور نصف به علاوه یک تعداد اعضای دارای حق رأی " نظام صنفی" می‌باشد. هرگاه در نخستین دعوت، حدنصاب مذکور حاصل نشد، مجمع عمومی فوق‌العاده ظرف حداکثر پانزده روز با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار برای بار دوم تشکیل خواهد شد. جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضای دارای حق رأی رسمیت خواهد یافت. هرگونه تصمیمی با رأی موافق دو سوم اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسه معتبر است.
     8-7- ترتیب تشکیل و اداره جلسات مجمع عمومی:
     8-8-1- مجامع عمومی توسط هیات رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع عمومی با رئیس هیات‌مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستورجلسه باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین اعضای حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود.
     8-8-2- هرگاه در مجمع عمومی شور و اخذ تصمیم در موضوعات مطروحه در دستورجلسه خاتمه نیابد، هیات رئیسه مجمع با تصویب اعضا می‌تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که حداکثر از دو هفته متجاوز نباشد، تعیین نماید. تمدید جلسه نیاز به دعوت و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم جهت رسمیت جلسه، همان نصاب قبلی می‌باشد.
     8-8-3- از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی، صورتجلسه‌ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیات‌رئیسه مجمع خواهد رسید.
     8-8-4- کلیه صورت‌جلسات، فهرست اسامی حاضرین در مجمع، اعلام نتایج انتخابات، نسخه‌های اساسنامه مصوب و تأیید صحت انتخابات باید به امضای هیات رئیسه برسد.
     8-8-5- مجامع عمومی، نماینده قانونی کلیه اعضاء بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضاء ـ اعم از حاضرین یا غایبین ـ نافذ خواهد بود.
     8-8-6- اخذ رأی در مجامع عمومی به صورت علنی خواهد بود.
     8-9- در مجامع عمومی، انتخاب اعضای هیات‌مدیره و یا بازرسان به صورت مخفی با رأی کتبی انجام خواهد شد.
     ماده 9) هیات‌مدیره "نظام صنفی":
     هیات‌مدیره مسئول اداره امور "نظام صنفی" و حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا می‌باشد. نظام صنفی دارای هیات‌مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داوطلب واجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنها برای یک دوره پیوسته دیگر بلامانع است.
     تبصره 1: تا تعیین هیات‌مدیره جدید، هیات‌مدیره قبلی عهده‌دار کلیه مسئولیت‌هاست.
     تبصره 2: چنانچه نمایندگی عضو هیات‌مدیره به هر دلیل از طرف عضو لغو گردد، عضویت وی در هیات‌مدیره نیز لغو می‌گردد و جایگزینی عضو خارج شده، از طریق اعضای علی‌البدل انجام می‌شود.
     تعداد نمایندگان هر شاخه در هیات‌مدیره سازمان نظام استانی، به شرح جدول زیر خواهد بود.
     هیات‌ مدیره هر دوره موظف است که سه ماه قبل از پایان فعالیت خود، نسبت به انتشار اسامی اعضاء اقدام و براساس آن طبق جدول فوق، سهمیه هر یک از شاخه‌ها را برای انتخابات دوره بعد مشخص نماید.
     تبصره: افزایش یا کاهش اعضاء پس از انتشار فهرست اعضای پایان دوره هیات‌مدیره تأثیری در میزان سهمیه شاخه‌ها نخواهد داشت.
     ماده 10) شرایط اعضای هیات‌مدیره:
     10-1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
     10-2- پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی
     10-3- عدم اعتیاد به مواد مخدر
     10-4- داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی در نظام صنفی است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.
     10-5- نداشتن پیشینه کیفری مؤثر
     ماده 11) زمان انتخابات و نحوه اعلام نامزدها
     هیات‌مدیره مکلف است دست کم دو ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای تجدید انتخابات دعوت نمایند.
     هیات‌مدیره "نظام صنفی" موظف است وفق ماده 10 اساسنامه, فهرست اسامی نامزدهای واجد صلاحیت را تا ده روز قبل از تاریخ انتخابات، کتباً به اطلاع اعضای "نظام صنفی" رسانیده و در سایت نظام صنفی نیز درج نماید.
     ماده 12) روش انتخابات:
     هر یک از شاخه‌های نظام صنفی به تعداد اعضای اصلی موردنیاز همان شاخه، نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب و در صندوق رأی جداگانه‌ می‌اندازند. نفرات اولیه حسب جدول ماده 9 به عنوان نفرات اصلی و نفرات بعدی به عنوان علی‌البدل انتخاب خواهند شد.
     تبصره 1: رأی مکرر هر نفر به یک نامزد در یک برگ اخذ رأی، فقط یک بار محاسبه خواهد گردید.
     تبصره 2: در صورتی که تعداد آرای دو یا چند داوطلب در انتخابات مساوی شود، به حکم قرعه نفرات منتخب مشخص خواهند گردید.
     ماده 13) هیات‌مدیره در اولین جلسه خود، رئیس، یک یا دو نایب رئیس و خزانه‌دار را از بین اعضای خود انتخاب می‌نماید.
     جلسات هیات‌مدیره با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت نسبی آرا معتبر خواهد بود. مشروط بر آنکه این تعداد از 40 درصد کل اعضای هیات‌مدیره کمتر نباشد.
     تبصره 1: غیبت در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال بدون ارائه عذر موجه و یا علل دیگری که مانع انجام وظیفه هر یک از اعضای اصلی هیات‌مدیره گردد، موجب سلب عضویت در هیات‌مدیره خواهد بود و عضو یا اعضای علی‌البدل هر شاخه به ترتیب جانشین عضو یا اعضای مستعفی خواهند شد.
     تبصره 2: تشخیص موجه یا غیرموجه بودن عذر بر عهده هیات‌مدیره می‌باشد.
     تبصره 3: اعضای علی‌البدل در جلسات هیات‌مدیره بدون حق رأی می‌توانند شرکت نمایند.
     ماده 14) وظایف و اختیارات هیات‌مدیره
     اهم وظایف و اختیارات هیات‌مدیره به شرح زیر است:
     14-1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان
     14-2- تنظیم روابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص واجد صلاحیت فنی
     14-3- دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف
     14-4- همکار