• کمیسیونهای تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش و پژوهش

    ریاست کمیسیون : مهندس هادی

    دبیر کمیسیون: مهندس حاتمی

    برنامه جلسات
    1. یکشنبه                       98/02/09
    2. سه شنبه                     98/04/25                      ساعت 14 الی 15
    3. سه شنبه                     98/05/22                      ساعت 14 الی 15
    4. سه شنبه                     98/06/26                      ساعت 14 الی 15
    5. سه شنبه                     98/07/23                      ساعت 14 الی 15
    6. سه شنبه                     98/08/21                      ساعت 14 الی 15
    7. سه شنبه                     98/09/19                      ساعت 14 الی 15
    8. سه شنبه                     98/10/17                      ساعت 14 الی 15
    9. سه شنبه                     98/11/15                      ساعت 14 الی 15
    10. سه شنبه                     98/12/13                     ساعت 14 الی 15

     

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    جلسه دوم ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تا
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان