• کمیسیونهای تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون آموزش و پژوهش

    دبیر کمیسیون: مهندس حاتمی

    برنامه جلسات
    1. یکشنبه                       98/02/29
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعتکلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان