• کمیسیونهای تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار

    دبیر کمیسیون : مهندس یاسایی

    برنامه جلسات

    روز پنجشنبه مورخ 98/03/23 ساعت 11

    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعتکلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان