• کمیسیونهای تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون نرم افزار

    دبیر کمیسیون : مهندس یاسایی

    برنامه جلسات
    1.  پنجشنبه                     98/03/23                       ساعت 11
    2. سه شنبه                     98/04/25                       ساعت 11 الی 12
    3. سه شنبه                     98/05/22                       ساعت 11 الی 12
    4. سه شنبه                     98/06/26                       ساعت 11 الی 12
    5. سه شنبه                     98/07/23                      ساعت 11 الی 12
    6. سه شنبه                     98/08/21                      ساعت 11 الی 12
    7. سه شنبه                     98/09/19                      ساعت 11 الی 12
    8. سه شنبه                     98/10/17                      ساعت 11 الی 12
    9. سه شنبه                     98/11/15                      ساعت 11 الی 12
    10. سه شنبه                     98/12/13                      ساعت 11 الی 12
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان