• کمیسیونهای تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون مشاوران

    ریاست کمیسیون : مهندس عبدل زاده حبشی

    دبیر کمیسیون : مهندس  حیدری

    برنامه جلسات
    1. چهارشنبه              98/03/08
    2. چهارشنبه              98/03/22
    3. چهارشنبه              98/04/05
    4. چهارشنبه              98/04/19
    5. چهارشنبه              98/05/02
    6. چهارشنبه              98/05/16
    7. چهارشنبه              98/05/30
    8. چهارشنبه              98/06/13
    9. چهارشنبه              98/06/27
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعتکلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان