• کمیسیونهای تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون مشاوران

    ریاست کمیسیون : مهندس عبدل زاده حبشی

    دبیر کمیسیون : مهندس  حیدری

    برنامه جلسات
    1. چهارشنبه              98/03/08
    2. چهارشنبه              98/03/22
    3. سه شنبه                98/04/25                               ساعت 15 الی 16
    4. سه شنبه                98/05/22                               ساعت 15 الی 16
    5. سه شنبه                98/06/26                               ساعت 15 الی 16
    6. سه شنبه                98/07/23                               ساعت 15 الی 16
    7. سه شنبه                98/08/21                              ساعت 15 الی 16
    8. سه شنبه                98/09/19                              ساعت 15 الی 16
    9. سه شنبه                98/10/17                              ساعت 15 الی 16
    10. سه شنبه                98/11/15                              ساعت 15 الی 16
    11. سه شنبه                98/12/13                             ساعت 15 الی 16
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    جلسه کمیسیون مشاوران ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ تا
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان