• کمیسیونهای تخصصی
   • انجمن مباحثه
   • اینترنت و اشیاء و بیگ دیتا

    دبیر کمیسیون : مهندس افتخاری

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی می باشد.
مجری: پورتال سامان